Muhasebe

Muhasebe Kullanılan Hesap Kodları Nelerdir?

1. Tek Düzen Hesap Planı Tanımı: Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılan, belirli bir sisteme göre hazırlanmış hesapların yer aldığı listeye tek düzen hesap planı denir. Türkiye’de bilanço esasına göre defter tutan tacirler 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren yürürlüğe konan tek düzen hesap planını uygulamak zorundadırlar. Hesap planındaki kodlar ve hesaplar değişitirilemez, fakat işletmeler istediği hesapları seçip muhasebe kayıtlarında kullanabilirler.
Hesap planındaki kodlar belli bir sisteme ve mantığa göre oluşturulmuştur.
Hesap kodunun ilk rakamı: Hesap sınıfı
Hesap kodunun ikinci rakamı : Hesap grubu
Hesap kodunun üçüncü rakamı: Büyük defter hesabı
102 BANKALAR HESABI hesap planı sisteminde incelenirse,
    1 —> Hesap Sınıfı (Dönen Varlıklar)
    0 —> Hesap Grubu (Hazır Değerler)
    2 —> Büyük Defter Hesabı (Bankalar Hesabı)
TEK DÜZEN HESAP PLANI
 
    1. DÖNEN VARLIKLAR
        10. Hazır Değerler
        100. Kasa
        101. Alınan Çekler
        102. Bankalar
        103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-)
        108. Diğer Hazır Değerler
        11. Menkul Kıymetler
        110. Hisse Senetleri
        111. Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları
        112. Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları
        118. Diğer Menkul Kıymetler
        119. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
        12. Ticari Alacaklar
        120. Alıcılar
        121. Alacak Senetleri
        122. Alacak Senetleri Reeskontu(-)
        124. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)
        126. Verilen Depozito Ve Teminatlar
        127. Diğer Ticari Alacaklar
        128. Şüpheli Ticari Alacaklar
        129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
        13. Diğer Alacaklar
        131. Ortaklardan Alacaklar
        132. İştiraklerden Alacaklar
        133. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
        135. Personelden Alacaklar
        136. Diğer Çeşitli Alacaklar
        137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
        138. Şüpheli Diğer Alacaklar
        139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
        15. Stoklar
        150. İlk Madde Malzeme
        151. Yarımamuller
        152. Mamuller
        153. Ticari Mallar
        157. Diğer Stoklar
        158. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
        159. Verilen Sipariş Avansları
        17. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri
        170. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri
        179. Taşeronlara Verilen Avanslar
        18. Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
        180. Gelecek Aylara Ait Giderler
        181. Gelir Tahakkukları
        19. Diğer Dönen Varlıklar
        190. Devreden Kdv
        191. İndirilecek Kdv
        192. Diğer Kdv
        193. Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
        195. İş Avansları
        196. Personel Avansları
        197. Sayım Ve Tesellüm Noksanları
        198. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
        199. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)
 
    2. DURAN VARLIKLAR
        22. Ticari Alacaklar
        220. Alıcılar
        221. Alacak Senetleri
        222. Alacak Senetleri Reeskontu(-)
        224. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)
        226. Verilen Depozito Ve Teminatlar
        229. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
        23. Diğer Alacaklar
        231. Ortaklardan Alacaklar
        232. İştiraklerden Alacaklar
        233. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
        235. Personelden Alacaklar
        236. Diğer Çeşitli Alacaklar
        237. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
        239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
        24. Mali Duran Varlıklar
        240. Bağlı Menkul Kıymetler
        241. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
        242. İştirakler
        243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)
        244. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
        245. Bağlı Ortaklıklar
        246. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)
        247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
        248. Diğer Mali Duran Varlıklar
        249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)
        25. Maddi Duran Varlıklar
        250. Arazi Ve Arsalar
        251. Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri
        252. Binalar
        253. Tesis, Makine Ve Cihazlar
        254. Taşıtlar
        255. Demirbaşlar
        256. Diğer Maddi Duran Varlıklar
        257. Birikmiş Amortismanlar(-)
        258. Yapılmakta Olan Yatırımlar
        259. Verilen Avanslar
        26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
        260. Haklar
        261. Şerefiye
        262. Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri
        263. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
        264. Özel Maliyetler
        267. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
        268. Birikmiş Amortismanlar(-)
        269. Verilen Avanslar
        27. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
        271. Arama Giderleri
        272. Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri
        277. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
        278. Birikmiş Tükenme Payları(-)
        279. Verilen Avanslar
        28. Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
        280. Gelecek Yıllara Ait Giderler
        281. Gelir Tahakkukları
        29. Diğer Duran Varlıklar
        291. Gelecek Yıllarda İndirilecek Kdv
        292. Diğer Kdv
        293. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
        294. Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar
        295. Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar
        297. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
        298. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
        299. Birikmiş Amortismanlar(-)
    3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
        30. Mali Borçlar
        300. Banka Kredileri
        301. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
        302. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
        303. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri
        304. Tahvil Anapara Borç, Taksit Ve Faizleri
        305. Çıkarılan Bonolar Ve Senetler
        306. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
        308. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
        309. Diğer Mali Borçlar
        32. Ticari Borçlar
        320. Satıcılar
        321. Borç Senetleri
        322. Borç Senetleri Reeskontu(-)
        326. Alınan Depozito Ve Teminatlar
        329. Diğer Ticari Borçlar
        33. Diğer Borçlar
        331. Ortaklara Borçlar
        332. İştiraklere Borçlar
        333. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
        335. Personele Borçlar
        336. Diğer Çeşitli Borçlar
        337. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
        34. Alınan Avanslar
        340. Alınan Sipariş Avansları
        349. Alınan Diğer Avanslar
        35. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri
        350,358 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri Bedelleri
        36. Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
        360. Ödenecek Vergi Ve Fonlar
        361. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
        368. Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
        369. Ödenecek Diğer Yükümlülükler
        37. Borç Ve Gider Karşılıkları
        370. Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
        371. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri(-)
        372. Kıdem Tazminatı Karşılığı
        373. Maliyet Giderleri Karşılığı
        379. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
        38. Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
        380. Gelecek Aylara Ait Gelirler
        381. Gider Tahakkukları
        39. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
        391. Hesaplanan Kdv
        392. Diğer Kdv
        393. Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı
        397. Sayım Ve Tesellüm Fazlaları
        399. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
    4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
        40. Mali Borçlar
        400. Banka Kredileri
        401. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
        402. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
        405. Çıkarılmış Tahviller
        407. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
        408. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
        409. Diğer Mali Borçlar
        42. Ticari Borçlar
        420. Satıcılar
        421. Borç Senetleri
        422. Borç Senetleri Reeskontu(-)
        426. Alınan Depozito Ve Teminatlar
        429. Diğer Ticari Borçlar
        43. Diğer Borçlar
        431. Ortaklara Borçlar
        432. İştiraklere Borçlar
        433. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
        436. Diğer Çeşitli Borçlar
        437. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
        438. Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar
        44. Alınan Avanslar
        440. Alınan Sipariş Avansları
        449. Alınan Diğer Avanslar
        47. Borç Ve Gider Karşılıkları
        472. Kıdem Tazminatı Karşılığı
        479. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
        48. Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
        480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler
        481. Gider Tahakkukları
        49. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
        492. Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin Edilecek Kdv
        493. Tesise Katılma Payları
        499. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
    5. ÖZ KAYNAKLAR
        50. Ödenmiş Sermaye
        500. Sermaye
        501. Ödenmemiş Sermaye(-)
        52. Sermaye Yedekleri
        520. Hisse Senetleri İhraç Primleri
        521. Hisse Senedi İptal Kârları
        522. Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları
        523. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
        524. Maliyet Artışları Fonu
        529. Diğer Sermaye Yedekleri
        54. Kâr Yedekleri
        540. Yasal Yedekler
        541. Statü Yedekleri
        542. Olağanüstü Yedekler
        548. Diğer Kâr Yedekleri
        549. Özel Fonlar
        57. Geçmiş Yıllar Kârları
        570. Geçmiş Yıllar Kârları
        58. Geçmiş Yıllar Zararları(-)
        580. Geçmiş Yıllar Zararları(-)
        59. Dönem Net Kârı (Zararı)
        590. Dönem Net Kârı
        591. Dönem Net Zararı(-)
    6. GELİR TABLOSU HESAPLARI
        60. Brüt Satışlar
        600. Yurt İçi Satışlar
        601. Yurt Dışı Satışlar
        602. Diğer Gelirler
        61. Satış İndirimleri(-)
        610. Satıştan İadeler(-)
        611. Satış İndirimleri(-)
        612. Diğer İndirimler(-)
        62. Satışların Maliyeti(-)
        620. Satılan Mamuller Maliyeti(-)
        621. Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
        622. Satılan Hizmet Maliyeti(-)
        623. Diğer Satışların Maliyeti(-)
        63. Faaliyet Giderleri(-)
        630. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-)
        631. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri(-)
        632. Genel Yönetim Giderleri(-)
        64. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Kârlar
        640. İştiraklerden Temettü Gelirleri
        641. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
        642. Faiz Gelirleri
        643. Komisyon Gelirleri
        644. Konusu Kalmayan Karşılıklar
        645. Menkul Kıymet Satış Kârları
        646. Kambiyo Kârları
        647. Reeskont Faiz Gelirleri
        648. Enflasyon Düzeltme Kârları
        649. Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar
        65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar(-)
        653. Komisyon Giderleri(-)
        654. Karşılık Giderleri(-)
        655. Menkul Kıymet Satış Zararları(-)
        656. Kambiyo Zararları(-)
        657. Reeskont Faiz Giderleri(-)
        658. Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)
        659. Diğer Olağan Gider Ve Zararlar(-)
        66. Finansman Giderleri(-)
        660. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
        661. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
        67. Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar
        671. Önceki Dönem Gelir Ve Kârları
        679. Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar
        68. Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)
        680. Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları(-)
        681. Önceki Dönem Gider Ve Zararları(-)
        689. Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)
        69. Dönem Net Kârı Veya Zararı
        690. Dönem Kârı Veya Zararı
        691. Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)
        692. Dönem Net Kârı Veya Zararı
        697. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Enflasyon Düzeltme Hesabı
        698. Enflasyon Düzeltme Hesabı
    7. MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)
        70. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları
        700. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı
        701. Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı
        71. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
        710. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
        711. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Yansıtma Hesabı
        712. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Fiyat Farkı
        713. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Miktar Farkı
        72. Direkt İşçilik Giderleri
        720. Direkt İşçilik Giderleri
        721. Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı
        722. Direkt İşçilik Ücret Farkları
        723. Direkt İşçilik Süre Farkları
        73. Genel Üretim Giderleri
        730. Genel Üretim Giderleri
        731. Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
        732. Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları
        733. Genel Üretim Giderleri Verimlilik Giderleri
        734. Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları
        74. Hizmet Üretim Maliyeti
        740. Hizmet Üretim Maliyeti
        741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
        742. Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları
        75. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
        750. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
        751. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı
        752. Araştırma Ve Geliştirme Gider Farkları
        76. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
        760. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
        761. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı
        762. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı
        77. Genel Yönetim Giderleri
        770. Genel Yönetim Giderleri
        771. Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
        772. Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı
        78. Finansman Giderleri
        780. Finansman Giderleri
        781. Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı
        782. Finansman Giderleri Fark Hesabı
    7. MALİYET HESAPLARI (7/B SEÇENEĞİ)
        79. Gider Çeşitleri
        790. İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
        791. İşçi Ücret Ve Giderleri
        792. Memur Ücret Ve Giderleri
        793. Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler
        794. Çeşitli Giderler
        795. Vergi, Resim Ve Harçlar
        796. Amortisman Ve Tükenme Payları
        797. Finansman Giderleri
        798. Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı
        799. Üretim Maliyet Hesabı
 
    8. SERBEST HESAPLAR
 
    9. NAZIM HESAPLAR
        9. Nazım Hesaplar

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu